Licensavtal för Tickoffs mobilapp

Genom att använda Tickoffs mobilmapp (appen) godkänner du det här licensavtalet. Det är ett avtal enbart mellan dig och Tickoff. Tickoff ansvarar för appen och innehållet i den. Vissa funktioner i appen kan kräva att du är Tickoff-användare eller att du uppger dina personuppgifter.

 

Din användning av de här funktionerna och den här appen omfattas av sekretesspolicyn, användaravtalet och andra avtal som gäller dig på www.tickoff.se.

 

Användning av appen.

Tickoff beviljar dig rätten att använda den här appen enbart för personligt bruk på den mobilenhet som du äger eller kontrollerar och i enlighet med de villkor för användning som krävs av den part som tillhandahåller app-butiken som du hämtar den här appen från. Du får inte ändra, kopiera, publicera, licensiera, sälja eller på annat sätt kommersialisera appen eller någon information eller programvara som har något samband med appen. Du får inte hyra ut, leasa eller på annat sätt överlåta rättigheterna till appen. Du får inte använda appen på sådant sätt att det skadar Tickoffs webbplatser eller stör annan parts användning eller utnyttjande av Tickoffs webbplatser. Du måste använda appen enligt tillämplig lagstiftning.


Du måste följa gällande avtalsvillkor som tredje man uppställer när du använder appen (t.ex. avtal för trådlös dataöverföring). Din rätt att använda appen upphör omgående om du bryter mot någon bestämmelse i Licensavtalet. Den part som tillhandahåller operativsystemet för din mobilenhet har inte någon som helst förpliktelse att tillhandahålla underhåll och supporttjänster gällande den här appen.

Immateriella rättigheter

Tickoff innehar, eller har licens för, alla rättigheter, äganderätter och intressen i och till appen, inklusive alla rättigheter som omfattar patent, upphovsrätt, företagshemligheter, varumärken och regler om otillbörlig konkurrens och alla andra äganderätter, inklusive alla tillämpningar, uppdateringar, tillägg och återskapanden av den. Andra företagsnamn, produktnamn eller tjänstnamn som förekommer i appen kan vara varumärken som tillhör sina respektive företag.

Du får inte modifiera, anpassa, översätta, skapa härledda alster av, dekompilera, utföra reverse engineering på, ta isär koden för eller på annat sätt försöka härleda källkoden för appen. Du får inte heller ta bort, dölja eller ändra Tickoffs information om upphovsrätten, varumärken eller annan information om äganderätten som anges i eller kan nås i anslutning till eller via appen.

Friskrivning från garantiansvar

Appen och de tjänster som nås via den ges i befintligt skick och i mån av tillgänglighet. I den utsträckning tillämplig lag medger det friskriver sig Tickoff uttryckligen från alla uttryckliga, underförstådda och lagstadgade garantier, inklusive, men inte begränsat till, garantier om allmän lämplighet, lämplighet för ett särskilt ändamål och frånvaro av intrång i tredje mans rättigheter och alla garantier avseende appens säkerhet, tillförlitlighet, punktlighet och prestanda.

Du hämtar och använder appen av egen fri vilja och på egen risk och du är ensam ansvarig för eventuella skador på maskinvara och dataförlust som uppkommer till följd av hämtningen eller användningen av appen.

Ansvarsbegränsning

Om inget annat framgår av Licensavtalet är Tickoff inte ansvarigt gentemot dig för eventuella skador som uppstår till följd av användning eller missbruk av appen.

Denna begränsning (a) omfattar direkta skador, indirekta skador, oförutsedda skador, följdskador samt alla andra liknande skador, oavsett om anspråket baseras på garanti, inom- eller utomobligatoriskt skadeståndsansvar eller på annat sätt (även om Tickoff har informerats om att sådana skador kan uppstå), (b) gäller oavsett om skadorna uppkommer till följd av användning eller missbruk av och förlitan på appen, omöjlighet att använda appen eller avbrott eller tillfälligt eller permanent stopp i appen (inklusive skador orsakade av tredje man) och (c) gäller oavsett om en begränsad kompensations grundläggande syfte uppfylls eller inte samt i den utsträckning lagen medger.

Ingenting i Licensavtalet ska begränsa vårt ansvar gentemot dig för dödsfall eller personskada som orsakas av grov vårdslöshet eller bedrägeri från vår, våra juridiska representanters eller ombuds sida. Vid en överträdelse av en väsentlig förpliktelse i Licensavtalet som orsakas av lindrig vårdslöshet ansvarar vi endast för typskador, förutsägbara skador, direkta skador och genomsnittsskador, såvida inte anspråket gäller dödsfall eller personskador, i vilket fall vår ansvarsskyldighet gentemot dig är obegränsad.

Skadeersättning

Du ska hålla Tickoff och dess moderbolag, dotterbolag, chefer, aktieägare, ombud och anställda skadeslösa i förhållande till anspråk framställda av tredje man på grund av eller som uppkommer direkt eller indirekt till följd av överträdelse av Licensavtalet som du är ansvarig för. Tickoff förbehåller sig rätten att på egen bekostnad ta på sig det exklusiva försvaret och kontrollen av frågor som är föremål för skadeersättning, men det innebär inte att du befrias från ersättningsskyldighet.

Användaravtal och sekretesspolicy

När du loggar in på Tickoff med en mobil enhet kan vi samla in och lagra inloggningsuppgifter för enheten (inklusive enhets-id) samt geolokaliseringsuppgifter för att tillhandahålla vår tjänst. Vi kommer också att be om personuppgifter om du vill skapa konto via appen.

Villkoren i Tickoffs användaravtal och sekretesspolicy, inklusive alla avtal som införlivas genom hänvisning, gäller även din
användning av den här appen.

Tickoff förbehåller sig rätten att då och då göra ändringar i appen eller Licensavtalet.

Alla väsentliga ändringar träder i kraft efter trettio (30) dagars varsel såvida du inte invänder mot ändringarna innan de trettio (30) dagarna har gått. Vi informerar dig om din rätt att invända, slutdatumet och ditt alternativ att avinstallera och upphöra med användningen av appen.

Avinstallera och upphör med användningen av appen om du inte accepterar en ändring.

Om du fortsätter använda appen efter trettio (30) dagar innebär det att du accepterar ändringen.

Tredjemansförmånstagare

Ditt mobiloperativsystem är Licensavtalets tredjemansförmånstagare, och när du accepterar avtalet har sådan
tredjemansförmånstagare rätten (och anses ha accepterat rätten) att verkställa avtalet gentemot dig.

Googles tjänster

Du samtycker till Tickoffs användning av Google Maps. När Google Maps visas är du bunden av Googles användarvillkor och
sekretesspolicy för användning av tjänsten. Läs Googles tjänstevillkor på http://www.google.com/intl/en/policies/terms/. Läs Googles sekretesspolicy på: http://www.google.com/privacy.html.

Senast ändrad: 2013-07-01

© 2013 Tickoff AB
Öppettider

Mån-Fred  8.00-18.30
Lördagar   9.30-17.30
Söndagar  10.00-17.30